قیمت : 340/000
سنگ تراوتن عباس آباد درجه سوپر
سنگ تراوتن عباس آباد درجه سوپر
کاربرد :
نما دیوار داخلی و بیرونی – مصنوعات سنگی –