سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

طبقه بندی سنگهای آواری

1/5

ذرات تشکیل دهنده این سنگها در اثر تخریب سنگهای مناطق قاره ای بوجود آمده اند و توسط رودخانه ها به درون حوضه رسوبی حمل شده و رسوب کرده اند. این سنگها را بر اساس اندازه ذرات تشکیل دهنده آنها به سه دسته سنگهای دانه ریز یا گل سنگها ، دانه متوسط یا ماسه سنگها و دانه درست یا کنگرومراها و برشهای رسوبی تقسیم می کنند.

● سنگهای آواری دانه ریز یا گل سنگها

اندازه ذرات تشکیل دهنده این دسته از سنگهای رسوبی کمتر از ماسه و در حد سیلیت و رس (ریزتر از ۰.۰۶۲۵ میلیمتر) است. بطور کلی این دسته از سنگهای رسوبی بر اساس اندازه ذرات و قابلیت تورق آنها نامگذاری می شوند. قابلیت تورق یکی از خصوصیات محیط رسوبی است که نشاندهنده عدم فعالیتهای موجودات زنده کف زی در هنگام رسوبگذاری می باشد. زیرا اگر موجودات زنده دارای فعالیت باشند باعث به هم ریختگی طبقات می گردند.

چنانچه بیش از ۳/۲ ذرات تشکیل دهنده سنگ در اندازه سیلیت باشد در صورت نبودن تورق ، سنگ را سیلتستون (Siltstone) نامیده و در صورت وجود تورق ، شیل سیلتی (silt shale) می نامند. اگر ذرات سیلیت بیشتر از ۳/۱ ولی کمتر از ۳/۲ ذرات تشکیل دهنده سنگ را درست کند و بقیه ذرات در انداره رس باشد، در صورت نبود تورق سنگ را گل سنگ (mudstone) و در صورت وجود تورق آنرا شیل گل(mud shale) می نامند.

اگر مقدار سیلیت در سنگ کمتر از ۳/۱ ذرات تشکیل دهنده سنگ و بیشتر از رس باشد، در صورت دارا بودن تورق ، سنگ را شیل رسی (cldy shale) نامیده و در صورت نبود تورق آنرا رس سنگ (clay stone) می نامند. بطور کلی واژه گل سنگ زمانی بکار برده می شود که میزان رس و سیلیت در سنگ تقریبا به یک اندازه باشد. همچنین گل سنگ واژه عمومی است که در هنگام طبقه بندی سنگهای آواری دانه ریز برای تمامی سنگهایی که اندازه آنها ریزتر از ماسه باشد نیز بکار برده می شود.

● سنگهای آواری دانه متوسط یا ماسه سنگها

اندازه ذرات تشکیل دهنده این دسته از سنگهای رسوبی در حد ماسه (بین ۰.۰۶۲۵ تا ۲ میلیمتر) بوده و بدین جهت آنها را ماسه سنگ می نامند. ماسه سنگها به دو دلیل توصیفی و یا ژنتیکی نامگذاری می شوند. نامگذاری توصیفی بر اساس کانیهای تشکیل دهنده و بافت سنگ می باشد. ولی تقسیم بندی ژنتیکی بر اساس محیط رسوبی ، که سنگ در آن تشکیل شده استT می باشد.

چون طبقه بندی ماسه سنگها بیشتر بر اساس کانیهای تشکیل دهنده سنگ است. فراوانی کانیهای موجود در سنگ به سه عامل فراوانی ، پایداری مکانیکی و ثبات شیمیایی بستگی دارد.

▪ فراوانی(availbility)

بدین معنی است که کانیهای تشکیل دهنده سنگ باید به حد کافی در منشا وجود داشته باشد. نامگذاری و تقسیم بندی سنگ بر اساس فراوانی کانیها و ذرات تشکیل دهنده سنگ می باشد.

▪ پایداری مکانیکی

عبارت از مقاومت سنگها در برابر هوازدگی است. برای این منظور باید کانیها فاقد رخ بوده و از سختی زیادی برخوردار باشند. زیرا در مدت تخریب طولانی ذراتی که نرم بوده و دارای رخ باشند از بین می روند. بنابراین باید ذرات تشکیل دهنده سنگ از پایداری مکانیکی زیادی برخوردار باشند تا از بین نروند.

▪ ثبات شیمیایی

عبارت از مقاومت شیمیایی کانیها در برابر تجزیه است. کانیهایی که در سنگهای آذرین در مرحله آخر متبلور شده اند در مقابل عمل هوازدگی شیمیایی از ثبات شیمیایی بیشتری برخوردار هستند. زیرا در محیطهای سردتر و دارای آب بیشتر تشکیل شده اند و شرایط تشکیل آنها مشابه سطح زمین می باشد. طبق این اصل کوارتز دارای ثبوت شیمیایی بیشتری می باشد، چون آخرین کانی متبلور شده می باشد.

● طبقه بندی ماسه سنگ بوسیله فولک

طبقه بندی ماسه سنگ توسط فولک بر اساس کانیهای کوارتز ، فلدسپات و خرده سنگها می باشد در این طبقه بندی که بر اساس کانیهای اصلی می باشد، درصد ماتریکس ، سیمان شیمیایی ، گلاگونیک و … در نظر گرفته نمی شود. برای نامگذاری سنگها در این روش باید مقدار کانیهای اصلی ذکر شده در سنگ را تعیین کرده و آنها را به درصد تبدیل نمود و بر اساس درصد ذرات بدست آمده سنگ را نامگذاری کرد. فولک ماسه سنگها را به هفت گروه کوارتز آرنایت ، ساب آرکوز ، ساب لیتارنایت ، لیتارنایت ، لیتیک آرکوز و فلدسپاتیک لیتارنایت تقسیم می شوند. البته بر حسب نوع خرده سنگها نیز تقسیم بندیهای جزئی تری دارند.

● طبقه بندی ماسه سنگها توسط پتی جان

در این طبقه بندی بافت سنگها نیز در نظر گرفته شده است و بر اساس ماسه سنگها به دو گروه تقسیم می شوند گروه اول آنهایی هستند که بیشتر از ذرات ماسه ای تشکیل شده اند و کمتر از ۱۵% ماتریکس دارند و گروه دوم ماسه سنگهای کثیف نامیده می شوند و ماتریکس آنها بیش از ۱۵% می باشد.

در واقع در این نوع تقسیم بندی بر اساس بافت و همچنین جنس ذرات تشکیل دهنده سنگ را تقسیم می کنند و سنگهایی که ماتریکس آنها کمتر از ۱۵% می باشند شامل:

ـ کوارتز آرنایت

ـ ساب آرکوز

ـ ساب لیتارنایت

ـ آرکوز

ـ آرکوز آرنایت

ـ لیتیک آرنایت می باشد و سنگهایی که ماتریکس آنها بیشتر از ۱۵% می باشد عبارتند :

کوارتز وک

آرکونیک وک

فلدسپات گری وک

لیتیک گری وک.

اگر درصد ماتریکس سنگ بیش از ۷۵% باشد مادستون ها را بوجود می آورد.

▪ سنگهای آواری دانه درشت

سنگهای دانه درشت آواری از به هم چسبیدن ذرات در اندازه گراول تشکیل می شوند بر اساس درجه گردشدگی ذرات خود به دو دسته گنگلومراها و برشهای رسوبی تقسیم می شوند. کنگلومرا سنگی است که از ذرات دانه درشت (گراول) با گردشدگی خوب تشکیل شده است. برشهای رسوبی عبارت از سنگهایی است که ذرات دانه درشت تشکیل دهنده آن به صورت زاویه دار باشند.

▪ کنگلومراها

در حالت کلی می توان سنگهای دانه درشت آواری را بر اساس بافت که عبارت است از نسبت ذرات دانه درشت و نوع ماتریکس موجود در سنگ ، نوع یا جنس ذرات دانه درشت تشکیل دهنده و منشا دانه ها تقسیم بندی کرد. چنانچه دانه های گراول بیش از ۸۰% ذرات سنگ را تشکیل دهند سنگ را کنگلومرا می نامند.

اگر مقدار گراول کمتر از ۸۰% باشد سنگ را بر اساس مقدار گراول و نوع ماتریکس موجود در آن نامگذاری می کنند اگر مقدار گراول بین ۳۰ تا ۸۰ درصد باشد، بر اساس ماتریکس سنگ را به سه دسته کنگلومرای ماسه ای (ماتریکس دانه های ماسه می باشد) ، کنگلومرای ماسه ای گلی (ماتریکس ذرات در اندازه ماسه و گل می باشد) و کنگلومرای گلی (ماتریکس ذرات در حد گل است) نامگذاری می کنند.

▪ دیامیکتایت (diamictite)

سنگهای دانه درشت که حاوی ماتریکس زیادی می باشند و از رسوبات یخچالی حاصل شده اند را دیامیکتایت می نامند. این واژه برای سنگهایی بکار می رود که دارای جورشدگی بد ، بدون آهک و از ذرات آواری در اندازه ماسه یا درشتتر که در داخل ماتریکس دانه ریز قرار گرفته اند، تشکیل شده است. بیشتر دیامیکتایت ها کنگلومراهایی هستند که از دانه هایی با ترکیب متفاوت تشکیل شده اند.

● تقسیم بندی کنگلومراها بر اساس ترکیب

بر اساس ترکیب یا جنس ذرات دانه درشت تشکیل دهنده کنگلومرا ، آنها را به دو دسته اولیگومیکتیک و پلی میکتیک تقسیم می کنند. اگر ذرات دانه درشت گراولی از یک جنس باشد، سنگ را تک منشائی یا اولگیومیکتیک (oligomictic) می نامند. در واقع اولیگومیکتیک سنگی مخلوطی است که جنس ذرات آن تقریبا یکنواخت می باشد. کنگلومراهایی که ذرات گراول آنها از انواع مختلف خرده سنگها درست شده باشد آن را چند منشائی یا پلی میکتیک کنگلومرا (polymictic) می نامند.

● تقسیم بندی کنگلومراها از لحاظ منشا

کنگلومراها را بر اساس منشا دانه ها نیز تقسیم بندی می کنند. چنانچه ذرات از خارج حوضه به درون حوضه حمل شوند و رسوب کنند آنرا کنگلومرای خارج سازندگی (extra formational) می نامند و اگر منشا دانه ها از درون حوضه باشد آن را کنگلومرای درون سازندگی (intra formational) می نامند.

طبقه بندی سنگهای آواری

ذرات تشکیل دهنده این سنگها در اثر تخریب سنگهای مناطق قاره ای بوجود آمده اند و توسط رودخانه ها به درون حوضه رسوبی حمل شده و رسوب کرده اند. این سنگها را بر اساس اندازه ذرات تشکیل دهنده آنها به سه دسته سنگهای دانه ریز یا گل سنگها ، دانه متوسط یا ماسه سنگها و دانه درست یا کنگرومراها و برشهای رسوبی تقسیم می کنند.

● سنگهای آواری دانه ریز یا گل سنگها

اندازه ذرات تشکیل دهنده این دسته از سنگهای رسوبی کمتر از ماسه و در حد سیلیت و رس (ریزتر از ۰.۰۶۲۵ میلیمتر) است. بطور کلی این دسته از سنگهای رسوبی بر اساس اندازه ذرات و قابلیت تورق آنها نامگذاری می شوند. قابلیت تورق یکی از خصوصیات محیط رسوبی است که نشاندهنده عدم فعالیتهای موجودات زنده کف زی در هنگام رسوبگذاری می باشد. زیرا اگر موجودات زنده دارای فعالیت باشند باعث به هم ریختگی طبقات می گردند.

چنانچه بیش از ۳/۲ ذرات تشکیل دهنده سنگ در اندازه سیلیت باشد در صورت نبودن تورق ، سنگ را سیلتستون (Siltstone) نامیده و در صورت وجود تورق ، شیل سیلتی (silt shale) می نامند. اگر ذرات سیلیت بیشتر از ۳/۱ ولی کمتر از ۳/۲ ذرات تشکیل دهنده سنگ را درست کند و بقیه ذرات در انداره رس باشد، در صورت نبود تورق سنگ را گل سنگ (mudstone) و در صورت وجود تورق آنرا شیل گل(mud shale) می نامند.

اگر مقدار سیلیت در سنگ کمتر از ۳/۱ ذرات تشکیل دهنده سنگ و بیشتر از رس باشد، در صورت دارا بودن تورق ، سنگ را شیل رسی (cldy shale) نامیده و در صورت نبود تورق آنرا رس سنگ (clay stone) می نامند. بطور کلی واژه گل سنگ زمانی بکار برده می شود که میزان رس و سیلیت در سنگ تقریبا به یک اندازه باشد. همچنین گل سنگ واژه عمومی است که در هنگام طبقه بندی سنگهای آواری دانه ریز برای تمامی سنگهایی که اندازه آنها ریزتر از ماسه باشد نیز بکار برده می شود.

● سنگهای آواری دانه متوسط یا ماسه سنگها

اندازه ذرات تشکیل دهنده این دسته از سنگهای رسوبی در حد ماسه (بین ۰.۰۶۲۵ تا ۲ میلیمتر) بوده و بدین جهت آنها را ماسه سنگ می نامند. ماسه سنگها به دو دلیل توصیفی و یا ژنتیکی نامگذاری می شوند. نامگذاری توصیفی بر اساس کانیهای تشکیل دهنده و بافت سنگ می باشد. ولی تقسیم بندی ژنتیکی بر اساس محیط رسوبی ، که سنگ در آن تشکیل شده استT می باشد.

چون طبقه بندی ماسه سنگها بیشتر بر اساس کانیهای تشکیل دهنده سنگ است. فراوانی کانیهای موجود در سنگ به سه عامل فراوانی ، پایداری مکانیکی و ثبات شیمیایی بستگی دارد.

▪ فراوانی(availbility)

بدین معنی است که کانیهای تشکیل دهنده سنگ باید به حد کافی در منشا وجود داشته باشد. نامگذاری و تقسیم بندی سنگ بر اساس فراوانی کانیها و ذرات تشکیل دهنده سنگ می باشد.

▪ پایداری مکانیکی

عبارت از مقاومت سنگها در برابر هوازدگی است. برای این منظور باید کانیها فاقد رخ بوده و از سختی زیادی برخوردار باشند. زیرا در مدت تخریب طولانی ذراتی که نرم بوده و دارای رخ باشند از بین می روند. بنابراین باید ذرات تشکیل دهنده سنگ از پایداری مکانیکی زیادی برخوردار باشند تا از بین نروند.

▪ ثبات شیمیایی

عبارت از مقاومت شیمیایی کانیها در برابر تجزیه است. کانیهایی که در سنگهای آذرین در مرحله آخر متبلور شده اند در مقابل عمل هوازدگی شیمیایی از ثبات شیمیایی بیشتری برخوردار هستند. زیرا در محیطهای سردتر و دارای آب بیشتر تشکیل شده اند و شرایط تشکیل آنها مشابه سطح زمین می باشد. طبق این اصل کوارتز دارای ثبوت شیمیایی بیشتری می باشد، چون آخرین کانی متبلور شده می باشد.

● طبقه بندی ماسه سنگ بوسیله فولک

طبقه بندی ماسه سنگ توسط فولک بر اساس کانیهای کوارتز ، فلدسپات و خرده سنگها می باشد در این طبقه بندی که بر اساس کانیهای اصلی می باشد، درصد ماتریکس ، سیمان شیمیایی ، گلاگونیک و … در نظر گرفته نمی شود. برای نامگذاری سنگها در این روش باید مقدار کانیهای اصلی ذکر شده در سنگ را تعیین کرده و آنها را به درصد تبدیل نمود و بر اساس درصد ذرات بدست آمده سنگ را نامگذاری کرد. فولک ماسه سنگها را به هفت گروه کوارتز آرنایت ، ساب آرکوز ، ساب لیتارنایت ، لیتارنایت ، لیتیک آرکوز و فلدسپاتیک لیتارنایت تقسیم می شوند. البته بر حسب نوع خرده سنگها نیز تقسیم بندیهای جزئی تری دارند.

● طبقه بندی ماسه سنگها توسط پتی جان

در این طبقه بندی بافت سنگها نیز در نظر گرفته شده است و بر اساس ماسه سنگها به دو گروه تقسیم می شوند گروه اول آنهایی هستند که بیشتر از ذرات ماسه ای تشکیل شده اند و کمتر از ۱۵% ماتریکس دارند و گروه دوم ماسه سنگهای کثیف نامیده می شوند و ماتریکس آنها بیش از ۱۵% می باشد.

در واقع در این نوع تقسیم بندی بر اساس بافت و همچنین جنس ذرات تشکیل دهنده سنگ را تقسیم می کنند و سنگهایی که ماتریکس آنها کمتر از ۱۵% می باشند شامل:

ـ کوارتز آرنایت

ـ ساب آرکوز

ـ ساب لیتارنایت

ـ آرکوز

ـ آرکوز آرنایت

ـ لیتیک آرنایت می باشد و سنگهایی که ماتریکس آنها بیشتر از ۱۵% می باشد عبارتند :

کوارتز وک

آرکونیک وک

فلدسپات گری وک

لیتیک گری وک.

اگر درصد ماتریکس سنگ بیش از ۷۵% باشد مادستون ها را بوجود می آورد.

▪ سنگهای آواری دانه درشت

سنگهای دانه درشت آواری از به هم چسبیدن ذرات در اندازه گراول تشکیل می شوند بر اساس درجه گردشدگی ذرات خود به دو دسته گنگلومراها و برشهای رسوبی تقسیم می شوند. کنگلومرا سنگی است که از ذرات دانه درشت (گراول) با گردشدگی خوب تشکیل شده است. برشهای رسوبی عبارت از سنگهایی است که ذرات دانه درشت تشکیل دهنده آن به صورت زاویه دار باشند.

▪ کنگلومراها

در حالت کلی می توان سنگهای دانه درشت آواری را بر اساس بافت که عبارت است از نسبت ذرات دانه درشت و نوع ماتریکس موجود در سنگ ، نوع یا جنس ذرات دانه درشت تشکیل دهنده و منشا دانه ها تقسیم بندی کرد. چنانچه دانه های گراول بیش از ۸۰% ذرات سنگ را تشکیل دهند سنگ را کنگلومرا می نامند.

اگر مقدار گراول کمتر از ۸۰% باشد سنگ را بر اساس مقدار گراول و نوع ماتریکس موجود در آن نامگذاری می کنند اگر مقدار گراول بین ۳۰ تا ۸۰ درصد باشد، بر اساس ماتریکس سنگ را به سه دسته کنگلومرای ماسه ای (ماتریکس دانه های ماسه می باشد) ، کنگلومرای ماسه ای گلی (ماتریکس ذرات در اندازه ماسه و گل می باشد) و کنگلومرای گلی (ماتریکس ذرات در حد گل است) نامگذاری می کنند.

▪ دیامیکتایت (diamictite)

سنگهای دانه درشت که حاوی ماتریکس زیادی می باشند و از رسوبات یخچالی حاصل شده اند را دیامیکتایت می نامند. این واژه برای سنگهایی بکار می رود که دارای جورشدگی بد ، بدون آهک و از ذرات آواری در اندازه ماسه یا درشتتر که در داخل ماتریکس دانه ریز قرار گرفته اند، تشکیل شده است. بیشتر دیامیکتایت ها کنگلومراهایی هستند که از دانه هایی با ترکیب متفاوت تشکیل شده اند.

● تقسیم بندی کنگلومراها بر اساس ترکیب

بر اساس ترکیب یا جنس ذرات دانه درشت تشکیل دهنده کنگلومرا ، آنها را به دو دسته اولیگومیکتیک و پلی میکتیک تقسیم می کنند. اگر ذرات دانه درشت گراولی از یک جنس باشد، سنگ را تک منشائی یا اولگیومیکتیک (oligomictic) می نامند. در واقع اولیگومیکتیک سنگی مخلوطی است که جنس ذرات آن تقریبا یکنواخت می باشد. کنگلومراهایی که ذرات گراول آنها از انواع مختلف خرده سنگها درست شده باشد آن را چند منشائی یا پلی میکتیک کنگلومرا (polymictic) می نامند.

● تقسیم بندی کنگلومراها از لحاظ منشا

کنگلومراها را بر اساس منشا دانه ها نیز تقسیم بندی می کنند. چنانچه ذرات از خارج حوضه به درون حوضه حمل شوند و رسوب کنند آنرا کنگلومرای خارج سازندگی (extra formational) می نامند و اگر منشا دانه ها از درون حوضه باشد آن را کنگلومرای درون سازندگی (intra formational) می نامند.

فهرست

سبد سفارشات0
هیچ محصولی در سبد خرید وجود ندارد!
ادامه خرید
0
برای مخفی کردن نوار مقایسه خارج از نوار کلیک کنید
مقایسه